JUB na 4. konferencii o trvalo udržateľnom rozvoji

Koncom septembra v organizácii GBC Slovinsko, Slovinského združenia pre trvlo udržateľnú výstavbu prebiehala 4. konferencia o trvalo udržateľnom rozvoji, určená pre odborníkov z oblasti stavebníctva a územného plánovania a pre všetkých, ktorí sú zapojení do udržateľnej výstavby z hľadiska riadenia životného prostredia a ekonomiky.

Konferencia bola súčasťou Svetového týždňa zelených budov (World Green Building Week), jej ústrednou témou boli ukazovatele trvalo udržateľnej výstavby na úrovni (úrovniach), ktoré sa majú implementovať v európskom priestore v druhej polovici budúceho roka, a na potrebné zníženie vplyvu budov na životné prostredie počas ich životného cyklu.

V súčasnosti sa v Európe odhadujú vplyvy na životné prostredie iba 1% budov, čo je príliš málo, súčasne sa výstavbe a využívaniu budov pripisuje až 40% spotreby všetkej dostupnej energie a približne 36% emisií CO₂, čo predstavuje veľkú environmentálnu záťaž.

 

Trvalo udržateľnú výstavbu by sme mali začleniť do európskych právnych predpisov a mali by sme prijať nová smernica o budovách, ktorá by v nadchádzajúcich rokoch hrala kľúčovú úlohu pri znižovaní environmentálnych vplyvov budov v európskom priestore.

Zo zahraničných prednášajúcich sa so svojimi skúsenosťami so 135 účastníkmi podelili zástupcovia Európskej komisie, Európskej siete Svetového združenia zelenej výstavby ERN WGBC, Nemeckého inštitútu pre trvalo udržateľnú výstavbu DGNB, za domácich zástupcovia hostiteľskej spoločnosti Knauf Insulation, MOP, miestna komunita Kočevje a  spoločnosť JUB, člen GBC Slovinsko, ktorý má bohaté praktické skúsenosti s trvalo udržateľnou výstavbou.

 

  

''JUB je inovatívna a technologicky vyspelá spoločnosť, ktorá zodpovedne integrovala princípy trvalo udržateľného rozvoja a starostlivosť o životné prostredie do koncepcie rozvoja spoločnosti pred tromi desaťročiami'' zdôraznil Dr. Iztok Kamenski, predseda GBC Slovinsko a vedúci JUB akadémie, kde sa každoročne na rôznych odborných stretnutiach, seminároch a organizovaných dielňach školí viac ako 8 000 účastníkov.

„Patríme medzi tých výrobcov stavebných materiálov, ktorí majú zodpovedný prístup k životnému prostrediu, racionálnemu využívaniu surovín a energie, využívaniu obnoviteľných zdrojov energie a ďalšie udržateľné zásady zahrnuli do všetkých oblastiach svojej činnosti. Postavili sme čističku na úpravu technologických a komunálnych vôd, aby sme našim obyvateľom umožnili vyššiu kvalitu bývania pomohli  k trvalo udržateľnému rozvoju obce, sme úspešní pri získavaní vlastnej elektrickej energie a jej racionálnejšom využívaní, súčasne sa zodpovedne staráme aj o odpad vznikajúci pri našej výrobe. Záväzok trvalej udržateľnosti a zodpovedného zaobchádzania so životným prostredím bude samozrejme pre JUB naďalej povinné aj v budúcnosti.“

Danijel Lisičić, vedúci oddelenia vývoja v JUB-e, sa v ďalšej časti podelil s účastníkmi o skúsenosti, ktoré majú v spoločnosti s udržateľnou výstavbou a tiež s certifikáciou stavebných materiálov, ktoré vyrábajú. Upozornil, že pri navrhovaní fasád používatelia, resp. investori často v praxi zabúdajú na trvanlivosť použitých materiálov a posúdenie nechávajú na realizátoroch.

Zelená certifikačná schéma so svojimi výpočtami predpokladá všetky možné vplyvy na životné prostredie počas životnosti daného komponentu a tieto informácie môžu byť pre investora veľkým prínosom. Ako príklad uviedol dilemu pri výbere svetlejšieho alebo tmavšieho odtieňa fasády, pretože v nasledujúcom lete dochádza k rýchlemu prehrievaniu a pomalšiemu ochladzovaniu, čo môže vplývať  na spotrebu energie na chladenie. Zdôraznil, že investori by mali v praxi radšej spolupracovať s takými poskytovateľmi, ktorí im môžu ponúknuť aj primeranú technickú pomoc a výpočty materiálov použitých v budove s posúdením všetkých úspor.

Účinná tepelná ochrana budov je v mnohých ohľadoch rozhodujúca pre kvalitu podmienok na bývanie používateľov, pretože pri dostatočnej hrúbke izolačného materiálu bude tepelná pohoda väčšia a spotreba energie sa zníži. A ak je správne zrealizovaná, tepelná izolácia funguje bez ohľadu na energetické a iné klimatické podmienky počas jej celého životného cyklu.

„Vonkajší vzhľad budovy určujú farby, štruktúra, tvar a materiály, farebné štúdie vyhotovia pre spotrebiteľov v showroome JUB Design Studio. Systémy JUBIZOL umožňujú výber z veľkého počtu odtieňov a najvyššiu stabilitu farieb pre obal fasády domu alebo administratívnej budovy. Povrchy fasád sú v rôznych klimatických podmienkach rôzne zaťažené, pretože sú vystavené špecifickým poveternostným vplyvom, ako je vlhkosť, zrážky, slnečné svetlo a nečistoty, čo platí najmä pre mestské prostredie zaťažené dopravou. Správna  farba je tá, ktorá vhodne chráni záverečnú vrstvu fasády, aby sa zabránilo poškodeniu omietky. Výberu správneho druhu fasádnej farby zvyčajne nevenujeme takú pozornosť, ako je potrebné.

Systémové riešenia s fasádnymi systémami JUBIZOL, ktoré ponúka JUB na európskom trhu a vyznačujúce sa ochrannými a funkčnými výhodami, sú úplne výsledkom slovinského poznania. Viacročným výskumom a rozvážnym kombinovaním komponentov tepelnoizolačného systému sa v JUB-e dosiahli najväčšie možné synergické účinky. Procesmi urýchleného starnutia a tepelnými šokmi v mikroklimatických komorách sa pre systémy JUBIZOL potvrdili veľká časová stabilita a dlhá životnosť  aj v najnáročnejších podmienkach použitia. JUB takto garantuje až 25-ročnú záruku a dlhodobú a premyslenú investíciu do tepelnoizolačného systému JUBIZOL.

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk