Ochrana životného prostredia

Trvalá starostlivosť o zdravé a bezpečné pracovné a životné prostredia a investovanie do modernej, ekologickej technológie sú základnou podmienkou pre stabilnú a bezpečnú budúcnosť, ktorá je uvedená aj v nasledovných aktivitách spoločnosti:
 

Vývoj výrobkov šetrných pre zdravie a ochranu životného prostredia

Výrobňa spoločnosti JUB vyrába takmer výhradne výrobky na vodnej báze, ktoré sú šetrné pre ľudí a životné prostredie.

Ochrana vody

JUB je malý spotrebiteľ pitnej vody, napriek tomu sa snažíme znížiť spotrebu vody na tonu vyrobených výrobkov. Vzniknutú technologickú odpadovú vodu už niekoľko desaťročí čistíme v chemickej a potom v biologickej čističke odpadových vôd.

Nakladanie s odpadom

Podstatné pre nakladanie s odpadom je zabránenie jeho vzniku pri jeho zdroji a jeho opätovné použitie vo výrobe. Už veľa rokov separujeme odpad, čo umožňuje odovzdanie odpadu na zhodnotenie alebo využitie energie, ktorá má prednosť pred ukladaním odpadu.

Pre obaly, ktoré spolu so svojimi výrobkami uvádzame na trh, je zabezpečené predpísané nakladanie s odpadom z obalov, v súlade s aktuálnou legislatívou o nakladaní s obalmi a odpadom z obalov.

Vlastná výroba energie

JUB už niekoľko desaťročí vyrába elektrickú energiu v troch malých vodných elektrárňach, ktorou pokryjeme takmer štvrtinu potrieb elektrickej energie vo výrobni Videm a Dol.

Spolupráca s miestnou komunitou

JUB sa intenzívne zapája do rozvoja a ekologickej spolupráce s miestnou komunitou. Boli sme iniciátorom výstavby spoločnej biologickej čistiarne odpadových vôd s obcou Dol. Čistiareň odpadových vôd Dol má celkovú kapacitu 4000 obyvateľov a je určená na čistenie komunálnych odpadových vôd obce Dol (70%) a technologických vôd spoločnosti JUB (30%).

Spolupráca na európskych projektoch

V spoločnosti JUB sme už v roku 1999 pristúpili k Programu zodpovedného konania (Responsible care) a tak zvýšili starostlivosť o zdravie, bezpečnosť a životné prostredia, dodatočne motivovali zamestnancov na neustále zlepšovanie a zlepšenie komunikácie v a mimo chemického priemyslu, čo už niekoľko rokov dokazujeme certifikátom a logom POR. JUB je aj partner kampane pre trvalo udržateľnú energiu v Európe. Trvalo udržateľná energia v Európe je iniciatíva Európskej komisie v rámci programu Inteligentná energia pre Európu (2003–2006), ktorá prispeje k dosiahnutiu cieľov energetickej politiky Európskej únie v oblastiach obnoviteľných zdrojov energie, energetickej účinnosti, čistej dopravy a alternatívnych palív. Rozvojovým projektom nového Technologicko vývojového centra v Dolu pri Ľubľani, ktoré je už samotným návrhom dôležitým príspevkom k rozvoju energeticky obnoviteľných a bezpečných systémov, sa aj JUB v spolupráci s Univerzitou v Ľubľani stal partnerom pre trvalo udržateľnú energiu v Európe 2005–2008.

 

Program JUB Home painter vám uľahčí výber farieb a textúr na typických príkladoch.
Pri nákupe ktoréhokoľvek fasádneho systému JUBIZOL vám poskytneme zľavu vo výške nákladov na vyhotovenie farebnej štúdie.
Kontakty JUB Design Štúdio: JUB, a.s. , Stará Vajnorská 27, 831 %4 Bratislava; T: 02/4363 1761, E: jub@jub.sk